FEBRUARY 09, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên 126: 1-6

Call To Worship : Psalms 126: 1-6

 

TC # 25 Ngước Mắt Lên Đồi – TC # 207Cần Chúa Luôn

TC # 242Khát Khao Dòng Nước

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp:Rô-ma 6:1-11….....……….........................Julie Lợi Lý

Scripture Reading:......................................................................Romans 6:1-11

Cầu Nguyện Cho CácEmThiếu Nhi.......................................Cô GiaoTrương

Sứ Điệp:SỐNG MỚI TRONG CHÚA…………....MSNC. Trần Ngọc Hòa

Message:“New Life In Christ”…………............................Pastor HoaN. Tran

Tôn Vinh ChúaTC#240“GẦN LÒNG TỪ ÁI”.......................Ban Tráng Niên

DângHiến – Offering:TC # 332CóGìDângChúa..…...........HộiChúng

Lễ Báp-tem ……………………………………………………………MụcSư

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rôma 6:11)

 

              *HướngDẫn CT – MC:Julie Lợi Lý

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Loan Đoàn- Thy Nguyễn

*Ban DângHiến – Offering:Brian Phùng- CôngVõ

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&CôJennie Thúy Lê