FEBRUARY 1, 2015

Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 108:1-5
Call To Worship: Psalm 108:1-5
 Amazing Love ” –  “Jesus Love Me” –
TC 356 A Quiet Understanding
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Kinh Thánh Đối Đáp: I Giăng 1: 1- 10 (T.Ư tr. 253) . . . . . . . . . . . . . . . . Jenny Le
  Scripture Reading: I John 1:1- 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kimberly Huynh
  Tiệc Thánh - Communion Service  TC 370. . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Message: “Tương Giao Trong Ánh Sáng . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
  TC The Proof of Your Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 221 Dâng Chúa Thủy Chung. . . . . . . . . . Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hội Chúng
  Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm
 
Suy Gẫm: Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (I Giăng 1: 7)
 
  Hướng Dẫn CT – MC:        Jenny Le - Kimberly Huynh  
  Ban Âm Nhạc – Music:         Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                               Trần Nghiệm – Thiên Tài
  Ban Tiếp Tân – Ushers:        Andy Le  –  Justine Tran     
  Ban Dâng Hiến – Offering:   Ryan Huynh  –  Binh Huynh
  Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Julie Lý
  Ban Tiệc Thánh:                   T.Đ Trần Ngọc Hòa – Ô. Nguyễn Xuân Hoàng
                                                 Ô. Trần Hùng  –  Ô. Lê Văn Quang
 
 
I Giăng 1: 1-7, Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Tân Ước trang 299.