FEBRUARY 11, 2018

      
       Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 105: 1-3
Call To Worship: Psalm 105: 1-3

TC 150 “Chúa Ngự Tâm Hồn” –
TC 151 “Chúa Đến Trong Lòng” TC 178 “Nguyện Cầu”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……..…Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: 1 Giăng 4: 4-6;17-21... ………………….…Cô Julie Ly
Scripture Reading: 1 John 4:4-6;17-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . …………………..……….Cô Julie Ly
Sứ Điệp “Tình Yêu- Sự Thật- Sợ Hãi” ……… … …. MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “Love- Truth- Fear”.
TC 22 “Tình Yêu Chúa”………...….. . . . . . . . . . . . . … . . ……...Ban Hát Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”…..... . … Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .... ……. Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . …….... .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.”
                                                                                                     1 Giăng 4: 18                                                                                   
Hướng Dẫn CT – MC:    Cô Julie Ly
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài
Ban Tiếp Tân – Ushers: Lan Anh – Hồng Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Nguyen- Loan Đoan
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Giao Trương & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông Tàì  Lý (512) 999-8880
Bà Huế  Williams : (512) 761- 3876