FEBRUARY 12, 2017

            

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 98: 4-8

                              Call To Worship: Psalm 98: 4-8

 

        TC 22 “Tình Yêu Chúa” TC 30 “Vì Sao Tôi Ca Ngợi?”

                              TC 53 “Yêu Thương Đời Đời”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Rô-ma 8: 31-34. . . . . . . . . . . . . .  Julie Lợi Lý

Scripture Reading: Romans 8: 31-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm           

Message: “Secured In Christ’s Love” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Vững Chắc Trong Đấng Yêu Thương”. . . . TĐ. Trần Ngọc Hòa

TC 224 “Đến Theo Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 258 “Chiếc Neo Vững Chắc”. . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:    “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng

ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi

sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? (Rô-ma 8: 32)”.

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Lý

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Brian Fung – Công Võ

Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Phùng – Vũ Hồng Nguyễn

 

                                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý