FEBRUARY 12, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên125: 1-2

Call To Worship:Psalms125: 1-2

 

TC#262“Hốc Đá Vững An”- TC#195“Đếm Phước Chúa Ban”

TC#187“Ân Điển”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….………MS Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Ma-thi-ơ 5: 1-10……………..……….…..Chấp Sự Huy Nguyễn

Scripture Reading: ……...……………..…………….…...…..Matthew 5: 1-10

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi……………………............Bà Mục Sư  Hòa Trần

Sứ Điệp: “Phước Cho Kẻ Nhu Mì”…….…………….MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “Blessed Are The Meek”……………….…..........Rev Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#207 “Cần Chúa Luôn”…………....……Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………..Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………..……..........................Mục Sư

 

*Câu Gốc:Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!                                                                 (Ma-thi-ơ 5:5)                                         
*Hướng Dẫn/ MC:Chấp Sự Huy Nguyễn.*Dâng Hiến/ Offering:Tina Phùng- Julie Lợi Lý.
*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Huy Nguyễn (512) 294- 1159

Chấp Sự:Tina Nguyễn (512) 296- 3276