FEBRUARY 14. 2014

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 125: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 125: 1-5

     TC 182 “Yêu Chúa Hơn” – TC 226 “Chờ Mong Thiên Ân”

                                   TC 5 “Nguồn Ơn Phước”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: I Giăng 3: 11-20 . . . . . . . . . . . .Cô Julie Lợi Lý

Scripture Reading: I John 3: 11-20 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Message: Loving Makes Us Real . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 “Sống Thật Trong Chúa”. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 220 “Lại Gần Hơn” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Tráng Niên

Dâng Hiến – Offering TC 242 “As The Deer”. . . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:“Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự

sống, vì chúng ta yêu an hem mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong

sự chết (I Giăng 3:14).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Cô Julie Lợi Lý

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Tina Phùng – Vũ Hồng Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Tuấn Nguyễn – Hoàng Trần

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Hòa Trần – Ô. Trần Hùng

                                         Ô. Du Nguyễn – Ô. Tim Huỳnh

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương