FEBRUARY 14, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên90: 12-17

Call To Worship:Psalms90: 12-17

 

TC # 484Mừng Xuân- TC#487 “Xuân Đến Bên Nhà”

TC#131Thần Yên Ủi

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Hê-bơ-rơ 10: 19-25……...……....…..………CTVMV Quang Lê

Scripture Reading: ………………………………..……….Hebrews 10: 19-25

Sứ Điệp:Đường Mới Và Sống”……….……..…MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Message:“A New And Living Way…………..…….......…Pastor Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC“Chúa Xuân Bình An”……………………….....Song Ca

Tôn Vinh Chúa:BTC “Biệt Riêng Ra Thánh”………………………...Song Ca

Dâng Hiến – Offering:TC # 215Cung Hiến Cuộc Đời”…………..Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………Mục Sư

*Câu Gốc:“Hỡi anhem, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jesus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài.”                                                                                                                                                                                    (Hê-bơ-rơ 10: 19-20)

*Hướng Dẫn CT – MC:CTVMV- Lê Văn Quang*Dâng Hiến: Ô. Du Nguyễn- Ô Hoàng Lê         *Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông: Du Nguyễn (512) 626- 6830    

            Mrs. Tina Nguyễn: (512) 296- 3276