FEBRUARY 15, 2015

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
 
Chào Mừng - Welcome – MS Quản Nhiệm
Ca Ngợi Chúa Và Thờ Phượng
Thi Thiên 113: 1-9
Call To Worship: Psalms 113: 1- 9
TC 154 Nương Trong Chúa – TC 155 Tay Chúa Nắm Tôi
 TC 354 Đồng Cỏ Thiên Thượng
 
Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp:  Luca 10: 38-42 (T.Ư tr. 70 ) . . . . . . . . . . Henry Phùng
Scripture Reading: Luke 10: 38-42
Cầu Nguyện và Mừng Tuổi Cho Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . .MS Quản Nhiệm
“Xuân Hứa Nguyện”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca Đoàn Hội Thánh
Message: “From Doing To Being . . . . . . . . . . . . . . MS Nguyễn Nhân Tâm
Đơn Ca Xuân Về . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vy Phạm
Dâng Hiến – Offering TC 221 Dâng Chúa Thủy Chung. . . . . . .Hội Chúng                                                     
(Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
Khúc vọng Cổ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chính Lê
Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS Quản Nhiệm
Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng
Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS Quản Nhiệm
 
 
   Suy Gẫm: “…nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. (Luca 10: 42)
 
 
  Hướng Dẫn Chương Trình:   Henry Phùng
  Âm Nhạc – Music:                Lê Văn Hoàng – Julie Lý
                                                 Trần Nghiệm – Thiên Tài
  Ban Tiếp Tân:                        Tim Huỳnh – Quang Lê
  Ban Dâng Hiến:                     Dũng Trịnh – Tuấn Nguyễn
  Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Thu Minh
   
 
   Luca 10: 38- 42 Kinh Thánh bản truyền thống Tân Ước trang 83.