FEBRUARY 16, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – CTVMV Quang Lê

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên 125: 1-2

Call To Worship:Psalms 125: 1-2

 

TC # 10Vinh Quang ThuộcChúa – TC # 296ChúaDẫnĐưaTôi

TC # 242Khát Khao DòngNước

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation.....................................CTVMV Quang Lê

Kinh Thánh Đối Đáp:Gia-Cơ 5: 7-12….....………...................Henry Phùng

Scripture Reading:........................................................................James 5: 7-12

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.......................................Cô GiaoTrương

Sứ Điệp:YÊU THƯƠNG CHỜ ĐỢI.”……………..........MS Huỳnh V Linh

Message:“Love Is Waiting”…………............................Pastor Linh V. Huỳnh

Tôn Vinh ChúaTC#475“ThiThiên 86”……….........................Ban Nam Giới

Dâng Hiến – Offering:TC # 221DângChúaThủyChung......HộiChúng

Lễ Dâng Con Gia Đình Anh TrịnhDũng……………………………...MụcSư

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:Anh emcũngvậyhãynhịnnhụcvàbềnlòng; vìkỳChúađếngầnrồi.”                                                                                (Gia-cơ 5:8)

 

              *Hướng Dẫn CT – MC:Henry Phùng

*Ban Âm Nhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Kevin Nguyễn- Brian Phùng

*Ban DângHiến – Offering:Hiếu Phan- PhụcPhạm

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&CôJennie Thúy Lê

 

 

*KhikhôngliênlạcđượcvớiMSNCHòa& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông:PhụcPhạm(512)736-5445

                          Mrs. Heather Williams: (512)619-3876