FEBRUARY 18, 2018

  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 33: 1-3
Call To Worship: Psalm 33: 1-3

TC 91 “Không Ai Khác” –
TC 92 “Chúa Bất Biến” TC 178 “Nguyện Cầu”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……..…Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: 1 Giăng 5: 1- 13... ………………TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Scripture Reading: 1 John 5: 1-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . …………………….……….Cô Julie Ly
Sứ Điệp “Tình Yêu Hồi Sinh”…………. ……… … …  MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “Renewing Love”.
Tôn Vinh Chúa: TC 96 “Tình Chúa Bao La”……………………….…Song Ca
TC 484 “Mừng Xuân”………...….. . . . . . . . . . . . . … . ………….. …Ca Đoàn
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”…...…..... . … Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .... ……. Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . …….... .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.”
                                                                         1 Giăng 5:1                                                                             
Hướng Dẫn CT – MC:    TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài
Ban Tiếp Tân – Ushers: Quang Le- Danny Du Nguyen
Ban Dâng Hiến – Offering: Brian Phung – Cong Vo
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Giao Trương & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông Tàì  Lý (512) 999-8880
Bà Huế  Williams : (512) 761- 3876