FEBRUARY 19, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                   Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 100: 1-5

                           Call To Worship: Psalm 100: 1-5

 

      TC 32 “Tôn Vinh Chúa Tôi” TC 58 “Ca Ngợi Chúa Tôi”

                              TC 53 “Yêu Thương Đời Đời”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Rô-ma 13: 8-10. . . . . . . . . . . . . . . Phục Phạm

Scripture Reading: Romans 13: 8-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm           

Message: “Fulfilling Of The Law” . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Làm Trọn Luật Pháp”. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 134 “Bài Ca Tâm Linh” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 152 “Tiếng Hát Của Tôi”. . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

   “Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là

sự làm trọn luật pháp (Rô-ma 13: 10).”

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Quang Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Thảo Nguyễn – Ô. Brian Fung

 

 

                                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý