FEBRUARY 19, 2023

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 33: 20-22

Call To Worship:Psalms 33: 20-22

 

TC#172“Khi Jesus Ngự Vào Lòng”- TC#205“Jesus Là Bạn Thật”

TC#187“Ân Điển”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….………MS TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:1Ti-mô-thê 4: 11-16……………….Chấp Sự Danny Du Nguyễn

Scripture Reading: ……...……………..……………….…1 Timothy 4: 11-16

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………………….....................Cô Kim Thương

Sứ Điệp: “Cẩn Thận Trong Sự Phục Vụ Chúa”………MS. Phạm Thanh Bình

Message: “Be Careful In Serving The Lord”……………...Rev Binh Th Pham

Tôn Vinh Chúa:BTC “Chúa Đã ĐếnTìm Và Cứu Con……………....Đơn Ca

DângHiến – Offering:TC#221 “DângChúaThủyChung”………..HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện ChúcPhước – Benediction………..……..........................MụcSư

 

*Câu Gốc:
                           “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe theo con sẽ được cứu                                                                     
                                                                                                   (1 Ti-mô-thê 4: 16)                                          *Hướng Dẫn/ MC:ChấpSựDanny DuNguyễn.
*Dâng Hiến/ Offering:Ô Tommy Nguyễn- Ô HòaLý.
*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Huy Nguyễn (512) 294- 1159

Chấp Sự:Tina Nguyễn (512) 296- 3276