FEBRUARY 21, 2021

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên24: 7-10

Call To Worship:Psalms24: 7-10

 

TC # 162Lòng Thái An- TC#171 “Bài Ca TrongTâm”

TC#131ThầnYênỦi

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:I Giăng 3: 11-18………...……....…..………….…Ô. PhụcPhạm

Scripture Reading: ………………………………..…………...I John 3: 11-18

SứĐiệp:Yêu Như Chúa Yêu”……….………….…MụcSư. Phan VĩnhPhúc

Message:“Love As God Do…………..……..................…Rev. Phuc V Phan

Tôn Vinh Chúa:BTC “ThầmTạƠnChúa”…………………………....Đơn Ca

DângHiến – Offering:TC # 221DângChúaThủyChung”………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

*Câu Gốc:“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”                                                                                                                                                                                                          (Giăng 13: 34-35)

*HướngDẫn CT – MC:Ô. PhụcPhạm*DângHiến: Ô. HuyNguyễn- A.CôngVõ*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông: DuNguyễn (512) 626- 6830    

            Mrs. Tina Nguyễn: (512) 296- 3276