FEBRUARY 22, 2015

                        LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

                          ChàoMừng–Welcome:MS. Quản Nhiệm

 

                        Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 21:1-6

Call To Worship: Psalm

               TC 280 “Lời Hứa Quí Báu”TC 277 Dòng Bình Tịnh

                                 TC 354 Đồng   Cỏ Thiên Thượng

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..MS. Quản Nhiệm

KinhThánh Đối Đáp: Ca-thương 3:18-33. . . . . . . . . . .    Kim Anh Nguyễn

Scripture Reading: Lamentations 3:18-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm

Message: “New in Each Day. . . . . . . . . . . . .               Pastor Linh Huynh

 Đề Tài:    “Mới Hơn Mỗi Ngày” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

TC 484 “Mừng Xuân”. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .                       Ban Phụ Nữ

DângHiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”. . . .        Hội Chúng

(Dânghiếnlàđặcâncủa con dânChúa. Quýthânhữuxinđừngbậntâm!)

ThôngBáo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm

TônVinhChúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction. . . . . . . . . . . . . .. MS. Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm(Ca-thương 3:23).

 

HướngDẫn CT – MC: Kim Anh Nguyễn

Ban ÂmNhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – JulieLý

                                     Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Nga Nguyễn – Huệ Võ

Ban DângHiến – Offering: Mai Lan Pearson – Loan Trần

GiúpGiờThiếuNhi:      Julie Lý