FEBRUARY 23, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên62: 5-8

Call To Worship:Psalms 62: 5-8

 

TC # 155Tay Chúa Nắm Tôi – TC # 156Bước Với Chúa Yêu Thương

TC # 242Khát Khao DòngNước

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Kinh Thánh  Đối Đáp:Giô-suê 14: 6-15….....………..................Cô Thu Minh

Scripture Reading:......................................................................Joshua 14:6-15

Cầu Nguyện  Cho Các Em Thiếu Nhi............................................Cô Thu Minh

Sứ Điệp"TẤM GƯƠNG TRUNG THÀNH.”…...….….MS Bùi Trung Ngôn

Message:MAN OF LOYALTY.”………….............Pastor NgonTrung Bui

Tôn Vinh Chúa BTC “GẦN CHÚA HƠN”……............................Ban PhụNữ

Dâng Hiến – Offering:TC # 234TậnHiến Cho Chúa………......Hội Chúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:
Bởi cớ đó, Hếp-rôn bị ban cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, làm sản nghiệp cho đến ngày nay; vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.”                                                                  (Giô-suê 14:14)

 

              *HướngDẫn CT – MC:Bà Thu Minh

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Lan Anh- Thy Nguyễn

*Ban DângHiến – Offering:PhượngTrần- Loan Đoàn

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&CôJennie Thúy Lê