FEBRUARY 25, 2018

  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 34: 1-3
Call To Worship: Psalm 34: 1-3

TC 289 “Bên Tôi Là Chúa Jêsus” –
TC 290 “Đi Với Chúa” TC 178 “Nguyện Cầu”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……..…Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: 1 Giăng 4: 7-16... ………………………...…Bà Huệ Võ
Scripture Reading: 1 John 4: 7-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . …………………….……….Cô Julie Ly
Sứ Điệp “Mực Thước Đo Yêu Thương”………… …….  TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Message: “The Measurement Of Love”.
TC 156 “Bước Với Chúa Yêu Thương . . . . . . . . ………. … . ……Ban Hát Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”……... . … Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . ………..….…. Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . …... ……. Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . ……….... .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta.
Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong
 Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.”
                                                                                                           1 Giăng 4: 16
Hướng Dẫn CT – MC:    Bà Huệ Võ
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Quyên Nguyễn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Thu Nguyễn- Đảnh Trần.
Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Quí – Bà Quá
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Giao Trương & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông Tàì  Lý (512) 999-8880
Bà Huế  Williams : (512) 761- 3876