FEBRUARY 26, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                   Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 103: 1-5

                           Call To Worship: Psalm 103: 1-5

 

   TC 152 “Tiếng Hát Của Tôi” TC 153 “Tâm Hồn Yên Ninh”

                              TC 53 “Yêu Thương Đời Đời”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Rô-ma 8: 35-39. . . . . . . . . . . . . . . . . . Huệ Võ

Scripture Reading: Romans 8: 35-39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm           

Message: “Inseparable” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 “Không Thể Phân Cách”. . . . . . . . . . . . . . . . TĐ. Trần Ngọc Hòa

Đơn Ca 156 “Bước Với Chúa Yêu Thương”. . . . . . . .Ô. Lê Văn Quá

Dâng Hiến – Offering TC 157 “Mừng Vui Hát Vang”. . .  Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

   “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình

mà thắng hơn bội phần ( Rô-ma 8: 37).”

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Huệ Võ

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Loan Đoàn – Giao Trương

Ban Dâng Hiến – Offering: Vi Trần – Thu Minh Nguyễn

 

 

                                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý