FEBRUARY 26, 2023

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 24: 9-10

Call To Worship:Psalms24: 9-10

 

TC#179“Giai Điệu TrongTâm Hồn”- TC#186“Ơn Sâu”

TC#187“Ân Điển”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….……MS Phạm Thanh Bình

Kinh Thánh:Ma-thi-ơ 5: 1-10………………………………..Cô Giao Trương

Scripture Reading: ……...……………..…………………...…Matthew 5:1-10

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………………….....................Cô Kim Thương

Sứ Điệp: “Đói Khát Sự Công Bình”……………….…MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “Hunger For Rightousness.”……………………...Rev Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#315 “Chúa Hằng Chăn Giữ”…………..…....Ban Hát Dẫn

DângHiến – Offering:TC#221 “DângChúaThủyChung”………..HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện ChúcPhước – Benediction………..……..........................MụcSư

 

*Câu Gốc:Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ                                                             (Ma-thi-ơ 5: 6)                                         *Hướng Dẫn/ MC:Cô Giao Trương.*Dâng Hiến/ Offering:Cô Loan Đoàn- Cô Lan Anh.*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Huy Nguyễn (512) 294- 1159

Chấp Sự:Tina Nguyễn (512) 296- 3276