FEBRUARY 28, 2016

                     

                     Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiện

                    Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 134: 1-3

                              Call To Worship: Psalm 134: 1-3

        TC 22 “Tình Yêu Chúa”–TC 195 “Đếm Phước Chúa Ban”

                                   TC 182 “Yêu Chúa Hơn”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: I Giăng 5: 1-3. . . . . . . . . . . . . . . .Bà Nga Nguyễn

Scripture Reading: I John 5: 1-3. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: Born To Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Để Yêu Thương”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 445 “Yêu Là Khi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Phụ Nữ

Dâng Hiến – Offering TC 430 “Ngươi Yêu Ta Chăng?”. . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chức Phước – Benediction . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

 

Suy Gẫm:

“Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi ĐứcChúa Trời;

và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh

ra bởi Ngài. (I Giăng 5: 1)”

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Bà Nga Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Thu Nguyễn – Huệ Võ

Ban Dâng Hiến – Offering: Kim Anh Nguyễn – Thu Minh Nguyễn

 

                                     

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý