FEBRUARY 8, 2015

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome: Thư Ký Lê Văn Quang
 
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 100:1-5
Call To Worship: Psalm 100:1-5
TC 152 Tiếng Hát Của Tôi ” –  TC 153 Tâm Hồn yên Ninh”  
TC 354 “Đồng Cỏ Thiên Thượng
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ Trần Ngọc Hòa
  Kinh Thánh Đối Đáp: Côlôse 4: 2- 6 (T.Ư tr. 211) . . . . . . . . . . . . Phục Phạm
  Scripture Reading: Côlôse 4:2- 6
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . Bà MS Linh Huỳnh
  Message: “Tinh Thần Cầu Nguyện . . . . . . . . MSNC. Nguyễn Thanh Bạch
  TC 236 Vâng Theo Chúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 221 Dâng Chúa Thủy Chung. . . . . . .Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thư Ký Lê Văn Quang
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng
  Cầu Nguyện Kết ThúcClosing Prayer . . . . . . MSNC. Nguyễn Thanh Bạch
 
Suy Gẫm:        Cầu Nguyện Không thôi”
                 1 Têsalônica 5: 17
 
 
  Hướng Dẫn CT – MC:         Phục Phạm
  Ban Âm Nhạc – Music:         Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                               Trần Nghiệm – Thiên Tài
  Ban Tiếp Tân – Ushers:        Ngân Nguyễn - Hồng Phạm     
  Ban Dâng Hiến – Offering:   Hoàng Trần – Hưng Trịnh
  Giúp Giờ Thiếu Nhi:           Phương Đoàn
 
 
 
Côlôse 4: 2-6, Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Tân Ước trang 251.