Giữ Giáng Sinh Đến Hồi Lai_ TĐPT Trần Ngọc Hòa

Suy Gẫm:
                “Bấy giờ, Vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẳn cho các ngươi từ khi dựng nênTrời đất."                                                                                             ( Ma-thi-ơ 25: 34 )

Tags: