JANUARY 01, 2017

 

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 93: 1-5

                              Call To Worship: Psalm 93; 1-5

 

 TC 95 “Chúa Không Đổi Thay” TC 178 “Một Ngày Tươi Mới”

                               TC 327 “Sức Lực Từ Chúa”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Sáng-thế Ký: 12: 1-9. . . . . . . . . . . . .Jennie Lê

Scripture Reading: Genesis 12: 1-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Message: “Blessed & Blessings” . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Nguồn Phước”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 186 “Ơn Sâu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Team

Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”. . . ..Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:    “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban    

phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành

một nguồn phước (Sáng Thế Ký 12: 2).” 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Jennie Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin Tran – Justine Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Billy Nguyen - Gabriel

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Trần Ngọc Hòa – Ô. Tim Huỳnh

                                         Ô. Hùng Trần – Ô. Du Nguyễn

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương – Cô Trang Nguyễn