JANUARY 01, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 31: 23-24

Call To Worship:Psalms31: 23-24

 

TC#176 “Một Ngày Tươi Mới”- TC#30 “Vì Sao Tôi Ca Ngợi”

TC#13“Tụng Ngợi Thánh Đế”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….….MSQN. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Ma-thi-ơ 2: 19- 23……………..…………...CTVMV- TháiBình

Scripture Reading: ……...……………..……………...……Matthew 2: 19- 23

Cầu Nguyện Cho ThiếuNhi…………………….................Cô Jennie Thúy Lê

TiệcThánh: TVC TC#374 “ThậpTựXưa”……………………..…HộiChúng

Sứ Điệp: “Theo Kế Hoạch Thiên Thượng”………….MSQN. TrầnNgọcHòa

Message: “Living According To God’s Plan”……....……...Rev Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:TC134“Bài Ca TâmLinh”……………..…...English Ministry

DângHiến – Offering:TC#234 “TậnHiến Cho Chúa”..……...……HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện ChúcPhước – Benediction………..……..........................MụcSư

*Câu Gốc:Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ,thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới..

(2 Cô-rinh-tô 5:17)

*Hướng Dẫn/ MC:CTVMV TháiBình

*Dâng Hiến/ Offering:Cô Tracy Trương- Andy Lê

*Ban TiệcThánh: Ô PhụcPhạm- Ô Tim Huỳnh

                              Ô Danny Du Nguyễn- Ô HuyNguyễn

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Phục Phạm (512) 736-5445

Chấp Sự:Kevin Linh Nguyễn (512) 228-2586