JANUARY 02,2022

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 96: 1-3

Call To Worship:Psamls96: 1-3

 

TC 18 “Thánh Chúa Siêu Việt” – TC 22“Tình Yêu Chúa”

             TC 13 “Tụng Ngợi Thánh Đế”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:KhảiHuyền 5: 9-14.….…...……………...………Ô DũngTrịnh

Scripture Reading: ………………...………........................Revelation 5: 9-14

Cầu Nguyện Cho ThiếuNhi…………..……....……………..Cô Tracy Trương

Tiệc Thánh: TVC TC#108 “Gần Thập Tự Hơn”……….………….Hội Chúng

Sứ Điệp: “Phước Lớn Trong Chiên Cứu Chuộc”.....…MSQN.TrầnNgọcHòa

Message: “Boundless Blessing In Redeeming Lamb”……….RevHoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC “Our Father”…………………….........English Ministry

Dâng Hiến – Offering:TC#215 “Cung Hiến Cuộc Đời”………….HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

 

*CâuGốc:
Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!

                                (Khải Huyền 5: 11-12)

 

*HướngDẫn/ MC: ChấpSựDũngTrịnh.

*DânHiếng/ Offering: Frank Le- Andy Le.

*Ban TiệcThánh: CTVMV Quang Lê- Ô. PhụcPhạm

                              Ô Tim Huỳnh- Ô DũngTrịnh.

*Ban ÂmNhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- VyPhạm

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Thiên Tài Lê (512) 736-5535

                      Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876