JANUARY 03, 2021

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên90: 1-5 & 12

Call To Worship: Psalms90: 1-5 & 12

 

TC # 47TìnhYêuGiê-Xu- TC#50 “ChúaThánh Vinh Quang”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QNTrầnNgọcHòa

Children Ministry Christmas Activities……………………………Video Clip

KinhThánh:Gióp 1: 20- 22……....…………..…..……...CTVMV- TháiBình

Scripture Reading: ………………………….……………………Job 1: 20-22

TiệcThánh: “Thánh Ca 370”……………………………………….HộiChúng

Sứ Điệp:Nhìn Chúa Làm Trung Tâm”………..MSNC-QN. TrầnNgọcHòa

Message:“A God Centered View…………………………Pastor Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#307“Đấng Nắm Giữ Tương Lai”………English Ministry

Dâng Hiến – Offering:TC # 234TậnHiến Cho Chúa”……………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………MSNC-QN TrầnNgọcHòa

*Câu Gốc:“và tôi nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!”                                                                                               (Gióp 1: 21)

*HướngDẫn CT – MC:CTVMV- TháiBình*Dâng Hiến: ----Online--------    *Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.                                    *Ban TiệcThánh:Ô ĐứcNguyễn- Ô HuyNguyễn

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

                        Ông: PhụcPhạm (512) 736-5445

                Mrs. Heather Williams: (512) 619- 3876