JANUARY 05, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên135: 19-21

Call To Worship:Psalms135: 19-21

 

Hymn # 179“He Keeps Me Singing”(Giai Điệu Trong TâmHn)

Hymn # 180“More Love to Thee”(Yêu Thương Chúa Thêm)

Hymn # 245 “In His Time” (Như Ý Cha)

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp:2 Timôthê 1:8-14................................Thai Binh Huynh

Scripture Reading:2 Timothy 1:8-14...................................................Frank Le

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.........................................CôJulie Lợi Lý

Tiệc Thánh - Communion Service TC 370..........MSNC.Quyền Quản Nhiệm

Sứ Điệp:“Thúc Đẩy Bởi Ân Sủng”....................Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

Message:“Motivated By Grace”….....................................Pastor Hoa N. Tran

Hymn # 226“Bring Your Vessels, Not a Few”.......................English Ministry

Dâng Hiến – Offering:Hymn # 234“I Surrender All”....................Hội Chúng

TC # 3 “Praise God from Whom”...........................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng.(2 Timôthê 1: 9)

 

 

                    *Hướng Dẫn CT – MC:Thai Binh Huynh

*Ban Âm Nhạc – Music:Lê Hoàng –Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Gabriel Deleon&Vy Pham

*Ban Dâng Hiến – Offering:Hau Phan &Andy Le

*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương &Cô Trang Nguyễn

*Ban Tiệc Thánh:CTVMV. Quang Lê – Ô. Tim Huynh – Ô. Du Nguyễn

             Henry Phung – Thai Binh Huynh – Duc Nguyen 

 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa & CTVMV Quang Lê, xin gọi:

Ông:Du Nguyễn (512) 626-6830

                          Mrs. Tina Nguyen: (512) 296-3276