JANUARY 07, 2018

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 50: 1-6
                            Call To Worship: Psalm 50: 1-6

    TC 54 “Tôn Cao Danh Chúa” – TC 56 “Ánh Sáng Tình Yêu”           
                              TC 261 “Tin Cậy Chúa Jêsus”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Hê-bơ-rơ 11: 1-10 . . . . . . . . . . Thái Bình Huỳnh
Scripture Reading: Hebrews 11: 1-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan Le
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . Bà Huỳnh Văn Linh
Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
TC 97 “Hi Sinh Vì Con”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng              
Message: “By Faith” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
 “Bước Đi Bởi Đức Tin” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
TC 18 “Thánh Chúa Siêu Việt” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Ministry
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”. . . . . . .Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp
ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời,
và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài (Hê-bơ-rơ 11:6).”
                                                                                                                                                                                
Hướng Dẫn CT – MC: Thái Bình Huỳnh – Dan Le
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn
                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm
Ban Tiếp Tân – Ushers: Ryan Huynh – Justine Tran
Ban Dâng Hiến – Offering: Billy Pearson – Gabriel DeLeon
Ban Tiệc Thánh:            TĐ. Hòa Trần – Du Nguyễn
                                         Hùng Trần – Tim Huỳnh

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn