JANUARY 08, 2017

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 94: 12-14

                           Call To Worship: Psalm 94: 12-14

 

     TC 5 “Nguồn Ơn Phước” TC 328 “Vẹn Lòng Trung Tín”

                               TC 327 “Sức Lực Từ Chúa”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ê-sai 40: 12-31 . . . . . . . . . . . . . . . Phục Phạm

Scripture Reading: Isaiah 40: 12-31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “To Gain New Strength”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Để Được Sức Mới”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ Trần Ngọc Hòa

TC 166 “Trong Tay Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – TC 156 “Bước Với Chúa Yêu Thương”. . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:     “Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc,  

người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức 

Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim    

ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”

                                    ( Ê-sai 40: 30-31 ).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Julie Lợi Lý – Trinh Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Nguyễn – Vân Trịnh

 

                                        

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý