JANUARY 09,2022

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 72: 18-19

Call To Worship:Psamls72: 18-19

 

TC 2 “Thánh Vương Ngự Lai” – TC 5“Nguồn Ơn Phước”

             TC 13 “Tụng Ngợi Thánh Đế”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Nê-Hê-Mi 8: 1-8…..….…...……………...……...Ô Huy Nguyễn

Scripture Reading: ………………...………...........................Nehemiah 8: 1-8

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………..……....…………...Cô Jennie Thúy Lê

Sứ Điệp: “Tiếp Tục Xây Dựng”………………........Mục Sư.Phan Trần Dũng

Message: “Continue To Build”…..………………………...RevDung Tr Phan

Tôn Vinh Chúa:TC#30“Vì Sao Tôi Ca Ngợi”……….……........Ban Hát Dẫn

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”……….Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………Mục Sư

 

*Câu Gốc:Nếu Đức Giê-Hô-Va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-Hô-Va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công.

                                (Thi Thiên 127: 1)

 

*Hướng Dẫn/ MC: Chấp Sự Huy Nguyễn.

*Dân Hiếng/ Offering: Loan Đoàn- Hồng Nguyễn (Huy Nguyễn).

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin