JANUARY 10, 2016

                    Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 113: 1-9

                             Call To Worship: Psalm 113: 1-9

         TC 30 “Vì Sao Tôi Ca ngợi” – TC 91 “Không Ai Khác”

                                          TC 359 “Lời Cha”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Sáng-Thế-Ký 25: 19-34. . . . . . . . . .Phục Phạm

Scripture Reading: Genesis 25: 19-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

Message: Appetites . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Nguyễn Nhân Tâm

 “Sự Thèm Khát”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TC 106 “Ca Ngợi Dòng Huyết Báu” . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”. . . . Hội Chúng

Đề Cử Soát Sổ Viên Tài Chánh 2015 . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .  Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . .Mục Sư Nguyễn Nhân Tâm

 

Suy Gẫm:

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

(Ma-thi-ơ 5: 6).”

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Henry Phùng – Brian Fung

Ban Dâng Hiến – Offering: Kim Anh Nguyễn – Julie Lợi Lý

                                        

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Trương Vân Giao