JANUARY 10, 2021

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên126: 1-6

Call To Worship:Psalms126: 1-6

 

TC # 176Một Ngày Tươi Mới- TC#195 “Đếm Phước Chúa Ban”

TC#225 “Cơn Mưa Phước Lành

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Khải Huyền 22: 10- 21..………..…..……...CTVMV- Quang Lê

Scripture Reading: ………………………………..……Revelation 22: 10- 21

SứĐiệp:Để Đón Vua Hồi Lai”………….……..MSNC-QN. TrầnNgọcHòa

Message:“To Bring Back The King………………………Pastor Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#218“Tiếng Chúa Hướng Dẫn”…………..…Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC # 221DângChúaThủyChung”………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

*Câu Gốc:“Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, Ta đến mau chóng.--- A-men, lạy Đức Chúa Jesus, xin hãy đến!”                                                                (Khải Huyền 22: 20)

*HướngDẫn CT – MC:CTVMV- Quang Lê*DângHiến: ----Online--------   *Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông: TuấnNguyễn (512) 517- 3871    

            Miss. Tracy Trương: (512) 775- 2394