JANUARY 11, 2015

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome: MS. Quản Nhiệm
 
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 23:1-6
Call To Worship: Psalm 23:1-6
TC 17 Nguồn Cứu Giúp – TC 54 Tôn Cao Danh Chúa –
TC 57 Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 6:12-16 (T.Ư tr. 63). . . . . . . . . . . . . . . .Nghiệm Trần
  Scripture Reading: Luke 6:12-16
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Câu Suy Gẫm Lu-ca 6:12”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                     
  Sứ Điệp: “Dời Núi Từ Đỉnh Núi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ. Trần Ngọc Hòa
  TC 108 “Gần Thập Tự Hơn” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. . . . . . . . . . Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
 
  Suy Gẫm: Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 6:12)
 
 Hướng Dẫn CT – MC:          Nghiệm Trần  
  Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                               Trần Nghiệm – Thiên Tài
  Ban Tiếp Tân – Ushers:       Cindy Phước Trần  –  Lan Anh Phạm  
  Ban Dâng Hiến – Offering:  Hồng Phạm  –  Tina Phùng
  Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Julie Lý
 

Lu-ca 6:12-16, Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Tân Ước trang 63.