JANUARY 12, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên146: 1-5

Call To Worship:Psalms146: 1-5

 

TC # 250“Dựa Trên Lời Hứa” – TC # 290“Đi Với Chúa”

TC # 245“Như Ý Cha”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp:1Phierơ 2:9-12..........................................Huy Nguyễn

Scripture Reading:.......................................................................1 Peter 2:9-12

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi......................................Cô Tracy Trương

Sứ Điệp:Một Chỗ Đứng Vinh Dự...................Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

Message:“An Honorable Place”….....................................Pastor Hoa N. Tran

Tôn Vinh ChúaTC # 264“Lo Gì”.......................................Ban Hát Hội Thánh

DângHiến – Offering:TC # 221“Dâng Chúa Thủy Chung”..........HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction....................................                                                                           *Câu Gốc:
“Nhưng anh em là dòng giống được lựac họn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức ChúaTrời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.(1Phierơ 2:9)

 

 

 

 

                    *HướngDẫn CT – MC:Huy Nguyễn

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Thy Nguyễn & Loan Đoàn

*Ban DângHiến – Offering:Công Võ & Hiếu Phan

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&Cô Trang Nguyễn