JANUARY 13, 2018

   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 47: 1-9
                            Call To Worship: Psalm 47: 1-9

    TC 300 “Tội Lỗi Cất Xa” – TC 301 “Đi Từng Bước”           
                              TC 261 “Tin Cậy Chúa Jêsus”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Gia-cơ 2: 14-26… . . . . . . . . . .        Thiên Tài Lê
Scripture Reading: James 2: 14-26 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . .Mục Sư Huỳnh Văn Linh
Message: “The Living Faith” . . . . . . . . . . . . . . .  Pastor Linh Huynh
 “Đức Tin Sống”……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
TC 290 “Đi Với Chúa”……….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”. . . . . . .Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:“Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm
                 cũng chết như vậy (Gia-cơ 2: 26).”
                                                                                                                                                                                
Hướng Dẫn CT – MC: Thiên Tài Lê
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn
                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm
Ban Tiếp Tân – Ushers: Brian Phùng & Phục Phạm
Ban Dâng Hiến – Offering: Lợi Lý & Hồng Nguyễn
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
        Ông Quang Lê: (512) 300-5432
        Bà Ngà Nguyễn: (512) 799- 5661