JANUARY 15, 2017

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 95: 1-5

                           Call To Worship: Psalm 95: 1-5

 

     TC 427 “Huyết Chiên Con” TC 427 “Cứu Chúa Kỳ Diệu”

                               TC 327 “Sức Lực Từ Chúa”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Sáng-thế Ký 17: 1-8 . . . . . . . . . . .Du Nguyễn

Scripture Reading: Genesis 17: 1-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “Living Before The Almighty”. . . . Pastor Linh Huynh

 “Sống Trước Đấng Toàn Năng”. . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Đơn Ca BTC “Tình Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thiên Tài Lê

Dâng Hiến – TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”. . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm: “Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-  

hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời

toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt Ta làm một người trọn    

vẹn. (Sáng-thế Ký 17: 1)”

                                    

 

Hướng Dẫn CT – MC: Du Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Trung Nguyên Lê – Tim Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Hùng Trần – Quang Lê

 

                                        

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý