JANUARY 15, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên96: 1-3

Call To Worship:Psalms96: 1-3

 

TC#95“Chúa Không Đổi Thay”- TC#144“Huyết Chúa Mầu Nhiệm”

TC#13“Tụng Ngợi Thánh Đế”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….……MS Phạm Thanh Bình

Kinh Thánh:Rô-ma 10: 1-4……………..……….……….Thư Ký Phục Phạm

Scripture Reading: ……...……………..………………..……Romans 10: 1- 4

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………………….................Cô Jennie Thúy Lê

Hội Đồng Thường Niên Và Trình Diện Các Ban Ngành…MS Trần Ngọc Hòa

Sứ Điệp: “Hai Sự Công Bình”……………………..…MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “Two Kinds Of Righteousness”………….......…..Rev Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC “Ngày Giờ Qua”……………..………..Ban Tráng Niên

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”..……...Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………..……..........................Mục Sư

*Câu Gốc:Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.

(Rô-ma 10: 4)

*Hướng Dẫn/ MC:Thư Ký Phục Phạm

*Dâng Hiến/ Offering:Ô Tommy Nguyễn- Ô Trọng Lê

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Tim Huỳnh (512) 577-6886

Chấp Sự:Heather Williams (512) 619- 3876