JANUARY 17, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 121: 1-8

                             Call To Worship: Psalm 121: 1-8

                     TC 245 “Như Ý Cha” – TC 359 “Lời Cha”

                             TC 365 “Lắng Nghe Tiếng Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Gia-cơ 1: 12-18. . . . . . . . . . . . .  Ô. Du Nguyễn

Scripture Reading: James 1: 12-18 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

Message: As The First Fruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Như Trái Đầu Mùa”. . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

TC 435 “Hãy Theo Ta” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”. . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .  Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:

    “Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh

chúng ta,hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những

vật Ngài dựng nên (Gia-cơ 1: 18).”

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Du Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Tim Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Quang Lê – Ô. Trung Nguyên Lê

                                        

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Trương Vân Giao