JANUARY 17, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên96: 1-3

Call To Worship:Psalms96: 1-3

 

TC # 30Vì Sao Tôi Ca Ngợi- TC#41 “Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày”

TC#127Nếu Chúa Đến Hôm Nay

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Đaniên 1: 1-21………...………..…..………….....Ô. Du Nguyễn

Scripture Reading: ………………………………..………….…Daniel 1: 1-21

Sứ Điệp:Niềm Tin Vững Vàng”………….…………....MS. Phan Vĩnh Phúc

Message:“Uncompromised ………..………..……………Rev. Phuc V Phan

Tôn Vinh Chúa:TC#BTC“Hãy Trở Về”………………………………Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC # 215Cung Hiến Cuộc Đời”……..……Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

*Câu Gốc:“Vả, Đaniên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế.”                                                              (Đaniên 1: 8)

*Hướng Dẫn CT – MC:Ô. Du Nguyễn  *Dâng Hiến: ----Online--------         *Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông: Tuấn Nguyễn (512) 517- 3871    

            Miss. Tracy Trương: (512) 775- 2394