JANUARY 18, 2015

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome: MS. Quản Nhiệm
 
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-Thiên 103:1-8
Call To Worship: Psalm 103:1-8
TC 315 Chúa Hằng Chăn Giữ – TC 289 Chúa Bên Tôi
TC 17 Nguồn Cứu Giúp
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 5:12-17  (T.Ư tr. 61) . . . . . . . . . . . . . . . . Trịnh Dũng
  Scripture Reading: Luke 5:12-17
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Câu Suy Gẫm “Luc-ca 5:16-17c”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng                                                     
  Sứ Điệp: “Để Giúp Đoàn Dân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Message: “Where’s the Healing from?” . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh
  TC 256 “Tôi Biết Đấng Tôi Tin”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. . . . . . . . . . Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
 
  Suy gẫm: Song Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện...quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh.” (Luca 5:16-17c)
 
   
 Hướng Dẫn CT – MC:         Trịnh Dũng  
  Ban Âm Nhạc – Music:         Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                               Trần Nghiệm – Thiên Tài
  Ban Tiếp Tân – Ushers:        Trần Hùng  –  Quang Lê  
  Ban Dâng Hiến – Offering:   Henry Phùng  –  Phục Phạm
  Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Hồng T Nguyễn
 
 

Lu-ca 5:12-17, Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Tân Ước trang 61.