JANUARY 19, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 27: 1-5

Call To Worship:Psalms 27: 1-5

 

TC # 394Jesus CứuTôi – TC # 510Jesus BênTôi

TC # 245“Như Ý Cha”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

KinhThánh Đối Đáp:II Côrinhtô 5:11-6:2...................................Du Nguyễn

Scripture Reading:...........................................................II Corinthian 5:11-6:2

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi......................................Cô Tracy Trương

HộiĐồngThườngNiên…………………………MSNC. QuyềnQuảnNhiệm

GiớiThiệu Ban ChấpHànhHộiThánh………………...…ThưKýPhạmPhục

SứĐiệp:NÊN MỚI TINH………........................Mục Sư HuỳnhVăn Linh

Message:“Brand New”…...............................................Pastor Linh V. Huynh

Tôn Vinh ChúaTC #393 MongLàmNguồnPhước.................Ban Nam Giới

DângHiến – Offering:TC # 221“Dâng Chúa Thủy Chung”..........HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới..

(II Côrinhtô 5: 17)

 

 

                    *HướngDẫn CT – MC:Ông Du Nguyễn

*Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Hiếu Phan- PhụcPhạm

*Ban DângHiến – Offering:Tim Huỳnh- Henry Phùng

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&CôJennie ThúyLê