JANUARY 21, 2018

 

 

   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 67: 1-7
                            Call To Worship: Psalm 67: 1-7

    TC 242 “Khác Khao Dòng Nước” – TC 245 “Như Ý Cha”           
                              TC 261 “Tin Cậy Chúa Jêsus”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Rôma 12: 1-11.… . . . . . . . . . .   Ông Du Nguyễn
Scripture Reading: Roman 12: 1-11 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . .Bà.Mục Sư Huỳnh Văn Linh
Hội Đồng Thường Niên . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Tuờng Trình Soát Sổ,  Giới Thiệu  Các Ban Điều Hành 2018
 Sứ Điệp “Quan Trọng = The Most Important”. .   Pastor Linh Huynh
TC 317 “Chúa Đang Gọi”……….. . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Dâng Chúa Thủy Chung”. . . Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . ……... Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
Rô- Ma 12:1.
                                                                                                                                                                                
Hướng Dẫn CT – MC: Ông Du Nguyễn
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn
                                      Julie Lý  – Thiên Tài
Ban Tiếp Tân – Ushers: Hùng Trần & Thảo Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Tuấn Nguyễn & Brian Phùng
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
        Ông Quang Lê: (512) 300-5432
        Bà Ngà Nguyễn: (512) 799- 5661