JANUARY 22, 2017

                                          

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 96: 1-4

                           Call To Worship: Psalm 96: 1-4

 

              TC 389 “Rao Tin Lành” TC 391 “Rao Phúc Âm”

                               TC 327 “Sức Lực Từ Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 3: 4-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi Trần

Scripture Reading: Luke 3: 4-14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngợi Khen “Liên Khúc Truyền Giáo” . . . . . . . .Thiếu Nhi-Nhi Đồng

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm “Prepare The Way Of The LORD”. . . . . . . Rev. Samuel Stemple

“Dọn Đường Của Chúa” . . . . . . Mục Sư Giáo Sĩ Samuel Stemple

 BTC “Xin Thánh Linh Cảm Thúc” . . . . . . . . .  Thiên Tài – Lan Anh

Hứa Dâng Truyền Giáo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Dâng Hiến – TC 385 “Gánh Lúa Về”. . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

   “Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban

ban bằng các nẻo Ngài ( Lu-ca 3: 4 ).”  

                                    

Hướng Dẫn CT – MC: Vi Trần

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Thu Nguyễn – Bà Susie Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Mai Trọng Quý – Bà Lê Văn Quá

                                    

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý