JANUARY 22, 2023

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 105: 1-3

Call To Worship:Psalms105: 1-3

 

TC#487“Xuân Đến Bên Nhà”- TC#290“Đi Với Chúa”

TC#13“Tụng Ngợi Thánh Đế”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….………MS TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:Giô-Suê1: 6-8……………..……….………...…Cô Julie LợiLý

Scripture Reading: ……...……………..…………….……..……Joshua 1: 6-8

Tôn Vinh Chúa: “God Will Make A Way”…………………….Paul & Gia An

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………………….................Cô Jennie Thúy Lê

Tôn Vinh Chúa: “Gần Bên Chúa”……………………………….…Tốp Ca Nữ

Tôn Vinh Chúa: “Không Có Chúa Đời Không Có Mùa Xuân”.……....Đơn Ca

Tôn Vinh Chúa: TC#484 “MừngXuân”…………………………Tốp Ca Nam

Sứ Điệp: “Người Được Phước”………………………..MS. Phạm Thanh Bình

Message: “The Blessed One”………….......……………....Rev Binh Th Pham

Tôn Vinh Chúa: “Cảm Ơn Ngài Một Năm Đã Trôi Qua”…………….Song Ca

Tôn Vinh Chúa:BTC “Xuân Có Chúa”……………..…...Ca ĐoànHộiThánh

DângHiến – Offering:TC#215 “CungHiếnCuộcĐời..……..…...HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện ChúcPhước – Benediction………..……..........................MụcSư

*Câu Gốc:“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.                                                                               (Giô-suê 1:8)                                                  

*Hướng Dẫn/ MC:Cô Julie Lợi Lý                                                            *Dâng Hiến/ Offering:Bà Vi Trần- Cô Tina Nguyễn.*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Tim Huỳnh (512) 577-6886

Chấp Sự:Heather Williams (512) 619- 3876