JANUARY 24, 2016

                   

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                 Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 122: 1-9

                             Call To Worship: Psalm 122: 1-9

TC 362 “Xin Chúa Mở Mắt” – TC 361 “Âm Nhạc Kinh Thánh ”

                                         TC 359 “Lời Cha”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Gia-cơ 1: 19-27. . . . . . . . . . . . . . .Bà Mai Trinh

Scripture Reading: James 1: 19-27 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: Delightful - Action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Hạnh Phúc – Thực Hành”. . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 317 “Chúa Đang Gọi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 430 “Ngươi Yêu Ta Chăng?”. .  H ội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .  Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

    “. . . chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo

phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng

lời. ( Gia-cơ 1: 25b )”

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Bà Mai Trinh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Hồng Vũ Nguyễn – Tina Phùng

Ban Dâng Hiến – Offering: Phượng Trần – Vi Trần

                                       

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý