JANUARY 24, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên131: 1-3

Call To Worship:Psalms131: 1-3

 

TC # 187“Ân Điển”- TC#156 “Bước Với Chúa Yêu Thương”

TC#127 “Nếu Chúa Đến Hôm Nay

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Mathiơ 8: 18-22………...……....…..…………..Bà Tina Nguyễn

Scripture Reading: ………………………………..……..….Matthew 8: 18-22

Sứ Điệp:Cho Phước Hạnh Cao Nhất”…...….…MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Message:“To Get The Highest Blessings…...………...…Pastor Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#155“Tay Chúa Nắm Tôi”……………….…Ban Hát Dẫn

Dâng Hiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung”………Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

*Câu Gốc:“Nhưng Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết.”                                                                                                              (Mathiơ 8:22)

*Hướng Dẫn CT – MC:Bà Tina Nguyễn*Dâng Hiến: ----Online--------       *Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông: Tuấn Nguyễn (512) 517- 3871    

            Miss. Tracy Trương: (512) 775- 2394