JANUARY 26, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên 90: 12-17

Call To Worship:Psalms 90: 12-17

 

TC # 249Nương Cánh Chúa – TC # 258Chiếc Neo VữngChắc”

TC # 245“Như Ý Cha”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp:ThiThiên 91: 1-16………...........................BàViTrần

Scripture Reading:..............................................................................Psalms 91

TônVinhChúa: BTC “YOU RAISE ME UP”………………...Paul & Gia An

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi......................................Cô Tracy Trương

Tôn Vinh Chúa: BTC “ XUÂN CÓ CHÚA”……………...Ban HátHộiThánh

Sứ Điệp:NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG AN………..Mục Sư Phan VĩnhPhúc

Message:“The Lord Is My Refuge”…...............................Pastor Phuc V. Phan

Tôn Vinh Chúa BTC “NĂM MỚI MỜI CHÚA VÔ NHÀ”..........Ban NữGiới

Dâng Hiến – Offering:TC # 221“Dâng Chúa Thủy Chung”..........HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc: “Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu con, và là đồn lũy con; Cũng là Đức Chúa Trời con, con tin cậy nơi Ngài”

                                    (Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

(Thi Thiên 91: 2)

 

 

                 *HướngDẫn CT – MC:BàViTrần

*Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers:HồngNguyễn- LợiLý

*Ban DângHiến – Offering:Tina Nguyễn- Dung Huỳnh

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&CôJennie ThúyLê