JANUARY 28, 2018

 

 

   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 84: 1-12
                            Call To Worship: Psalm 84: 1-12

    TC 301 “Đi Từng Bước” – TC 307 “Đấng Nắm Giữ Tương Lai”           
                              TC 261 “Tin Cậy Chúa Jêsus”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . …Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Gia-cơ 4: 13- 17.… . . . . . . . . ……… Bà Vy Trần
Scripture Reading: James 4: 13- 17 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . .Bà.Mục Sư Huỳnh Văn Linh
Sứ Điệp “Đức Tin & Tương Lai”   Truyền Đạo Phụ Tá. Trần Ngọc Hòa
Message: “The Faith & The Future”.
TC 296 “Chúa Dẫn Đưa Tôi”..….. . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”….. . . Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . ……... Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“14 song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. 15 Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia..”
Gia-cơ 4: 14-15.
                                                                                                                                                                                
Hướng Dẫn CT – MC: Bà Vy Trần
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn
                                      Julie Lý  – Thiên Tài
Ban Tiếp Tân – Ushers: Giao Trương – Loan Đoàn
Ban Dâng Hiến – Offering: Huệ Võ – Phượng Trần
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
        Ông Quang Lê: (512) 300-5432
        Bà Ngà Nguyễn: (512) 799- 5661