JANUARY 29, 2017

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 96: 7-10

                           Call To Worship: Psalm 96: 7-10

 

       TC 483 “Dâng Trọn Cho Jêsus” TC 484 “Mừng Xuân”

                               TC 327 “Sức Lực Từ Chúa”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Sáng-thế Ký 32:24 – 33:4  . . . . . Ô. Quang Lê

Scripture Reading: Genesis 32:24 – 33:4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôn Vinh Chúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thiếu Nhi-Nhi Đồng

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

TC 505 “Tôn Vinh” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ca Đoàn

Message: “New Name, New Future”. . . . . . . . Pastor Linh Huynh

“Tên Mới, Tương Lai Mới” . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 BTC “Khi Chúa Yên Lặng Nhìn” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hoàng Lê

Dâng Hiến – TC 511 “Đấng Chăn Giữ Tôi”. . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

Mừng Tuổi Các Em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quý Vị Cao Niên

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:    “Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa,

nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa

Trời và người ta; ngươi đều được thắng (Sáng-thế Ký 32:28)”.

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Du Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Nga Nguyễn – Bà Huế Williams

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý