JANUARY 29, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên16: 1-2

Call To Worship:Psalms16: 1-2

 

TC#18“Thánh Chúa Siêu Việt”- TC#469“Vinh Quang Rạng Ngời”

TC#13“Tụng Ngợi Thánh Đế”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….………MS Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Ma-thi-ơ 5: 1-10……………..……….……Chấp Sự Tim Huỳnh

Scripture Reading: ……...……………..…………….…...…..Matthew 5: 1-10

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………………….................Cô Jennie Thúy Lê

Sứ Điệp: “Hạnh Phước Thật”………………………...MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “The True Blessing”………….......……………....Rev Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC “Về Đâu”……………………………………….Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC#215 “Cung Hiến Cuộc Đời”……………Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………..……..........................Mục Sư

*Câu Gốc:“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!                                                                                 (Ma-thi-ơ 5:3)                                                

*Hướng Dẫn/ MC:Chấp Sự Tim Huỳnh*Dâng Hiến/ Offering:Cháp Sự Huệ Võ- Chấp Sự Huế Williams.*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Tim Huỳnh (512) 577-6886

Chấp Sự:Heather Williams (512) 619- 3876