JANUARY 31, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên71: 1-5

Call To Worship:Psalms71: 1-5

 

TC # 276Chúa Sẽ Lo Toan- TC#281 “Chúa Ở Bên Tôi”

TC#127Nếu Chúa Đến Hôm Nay

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Hê-bơ-rơ 6: 13-20……....……....…..…………….Ô Tim Huỳnh

Scripture Reading: ………………………………..……..…..Hebrew 6: 13-20

Sơ Bộ Thường Niên…………………....................MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Sứ Điệp:Neo Của Linh Hồn”………..…...….…MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Message:“An Anchor For Our Soul………...………...…Pastor Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#18“Thánh Chúa Siêu Việt”……………………...Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung”………Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

*Câu Gốc:“Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi Thánh mà Đức Chúa Jesus đã như vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc”                                                                (Hê-bơ-rơ 6: 19-20)

*Hướng Dẫn CT – MC:Ô Tim Huỳnh*Dâng Hiến: ----Online--------           *Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông: Tuấn Nguyễn (512) 517- 3871    

            Miss. Tracy Trương: (512) 775- 2394